همایش های آموزش تغذیه اجرا شده در مرکز یا مدارس و مهدها