اعطای گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به دکتر گلزار در پنجمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان (چهارشنبه 94/12/12) در سالن دانشکده مهندسی