سخنرانی دکتر گلزار در جمع اولیاء و بیماران PKU -سالن آموزش مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز (95/2/12)